Инструменти со постојан приход

Ризици при инвестирањето во обврзници !

Поседувањето на обврзници во вашето инвестициско портфолио претставува инвестиција која ви носи периодични исплати на готовина во форма на камата и враќање на главницата на денот на достасување на истата. При инвестирањето во обврзници постојат два примарни ризици за кои како инвеститори мора да бидете свесни: ризик од промена на каматната стапка (каматен ризик) и…

Прочитај повеќе

Обврзници !

Обврзницата е должничка хартија од вредност што ја издаваат корпорации и влади за да дојдат до средства за финансирање на проекти и на работењето на компаниите. Обврзниците се состојат претежно од корпоративни обврзници и државни обврзници, и можат да имаат различни рочности и износи на номинална вредност. Номиналната вредност на обврзницата е износот што инвеститорот…

Прочитај повеќе

Инструменти со постојан приход !

Што се инструменти со постојан приход ? Инструментите со постојан приход се вид на инвестиција, којашто обезбедува поврат од инвестицијата на фиксни, периодични исплати во форма на камати и враќање на главницата на денот на доспевање. За разлика од хартиите со варијабилен доход, кај овие инструменти плаќањата се познати однапред. Што треба да запомните?  Хартиите…

Прочитај повеќе

Disclaimer

Напомена:  Сите текстови, техники, графикони, анализи или резултати презентирани на страната на Инвест Поинт се само за едукативни цели. Дадените информации не треба да се толкуваат на кој било начин како препорака за купување или продавање на кој било финансиски инструмент. Секогаш треба да се консултирате со вашиот лиценциран инвестиционен советник и/или личен банкар за да ја утврдите соодветната инвестиција спред вашата финансиска состојба. Инвест Поинт и неговите соработници нема да бидат одговорни за вашите инвестициони одлуки.
Send this to a friend