Индекси и нивна конструкција

Пред да започнеме да ги претставуваме индексите, најпрво да видиме како се пондерирани истите. Во...

Read More