Категорија: Модул 1

Лекција 1

Што е техничка анализа? Техничка анализа е предвидување на идните движења на цените на финансиските пазари врз основа на проучување на движењето на цените и обемот на тргување во минатото. Тоа што е важно е да се напомене дека...

Read More

Лекција број 2

Основи на техничката анализа Теоријата на Дау (Dow Theory) се темели на 6 основни принципи кои се основата за да подоцна техничката анализа стане модерна дисциплина. Од нив, три принципи кои се издвојуваат се: Во цената е...

Read More

Лекција број 3

Придобивките на техничката анализа Техничките аналитичари немаат фундаментална експертиза, односно длабоко познавање за компаниите кои се дел од некој берзански индекс. Нивната вештина е сите овие различни пазари на кои може да...

Read More

Лекција број 4

Конструирање на графикони Најпрво да објасниме што значат сите тие бројки и букви на графиконите. На следниот графикон во прилог може да видите дека на вертикалната оска се прикажани цените,  додека на хоризонталната оска е...

Read More

Лекција број 5

Видови на графикони Графиконот претставува низа на цени кои се нацртани во одредена временска рамка. Во продолжение ќе ви претставиме неколку од најраспространетите видови на графикони за прикажување на податоците за цената....

Read More

Лекција број 6

Користење на повеќе временски рамки При анализирање на даден пазар или одредена хартија од вредност, тоа што секогаш е добро да направите е да користите повеќе временски рамки. Пристапот од горе-надоле започнува со анализирање...

Read More
Loading