Почитувани членови и пензионирани членови,
 
Ве информираме дека во периодот од 14.12.2022 – 22.12.2022 година на сметката на Сава пензиски фонд, Отворен задолжителен пензиски фонд пристигнаа приливи од камати во износ од 559.187,00 денарипо основ на орочени депозити во домашни банки и прилив од камата од инвестиции во домашни државни обврзници, во износ од 31.062.736,00 денари.
 
Во истиот период на сметката на Сава пензиски фонд, Отворен задолжителен пензиски фонд, пристигнаа приливи од дивиденди во износ од:

Продолжи со читање