Финансиски институции надлежни за регулирање и надзор на финансиските институции во Република Северна Македонија

Народна банка на Република Северна Македонија е централна банка и следствено единствена емисиона банка во Република Северна Македонија. Нејзина основна цел е одржување на ценовната стабилност.

Линк: НБРСМ

Kомисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија ги врши следниве функции:

 • Врши контрола над целокупната документација на издавачите на хартии од вредност, презема мерки и носи одлуки за заштита на интересите на лицата кои се сопственици или инвестираат во хартии од вредност и спречува нечесни и незаконски дејствија, поврзани со работењето со хартии од вредност.
 • Издава дозволи, одобренија и согласности врз основа на Законот за хартии од вредност и другите закони во нејзина надлежност.
 • Го регулира начинот на тргување со хартии од вредност на берзите.
 • Го следи и контролира работењето на учесниците на пазарот на хартии од вредност.
 • Го следи и контролира функционирањето на пазарот на хартии д вредност.
 • Одредува стандарди на конкуренција меѓу учесниците на пазарот на хартии од вредност, како и овластените друштва за управување со фондови, односно инвестиционите фондови, по пат на контроли или на друг начин.
 • Дава согласност за именување на директори на брокерски куќи, на одделот во банката кој е надлежен за вршење на услуги со хартии од вредност, како и на друштвата за управување со инвестициони фондови.
 • Ги одобрува барањата за издавање на хартии од вредност.
 • Се грижи за законит, чесен и транспарентен пазар на хартии од вредност.
 • Ги одобрува донесувањето и сите измени на актите на депозитарот и на берзата.
 • Соработува со други институции во Република Северна Македонија и надвор од неа.

Линк: КХВ

Министерство за финансии на Република Северна Македонија

Линк: Министерство за финансии

Агенција за супервизија на осигурување (АСО) е независно регулаторно тело со јавни овластувања, основано во 2009 година. Правната рамка за воспоставување и функционирање на Агенцијата е пропишана со Законот за супервизија на осигурување. Агенцијата има својство на правно лице, за својата работа одговара пред Собранието на Република Северна Македонија.

Линк: АСО

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) е основана во месец јули 2002 година со именување на директорот од страна на Владата на Република Македонија. Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување е основана заради вршење супервизија на работењето пензиските фондови со крајна цел да ги заштити интересите на членовите на пензиските фондови (осигурениците).

Линк: МАПАС

Напишете коментар

Disclaimer

Напомена:  Сите текстови, техники, графикони, анализи или резултати презентирани на страната на Инвест Поинт се само за едукативни цели. Дадените информации не треба да се толкуваат на кој било начин како препорака за купување или продавање на кој било финансиски инструмент. Секогаш треба да се консултирате со вашиот лиценциран инвестиционен советник и/или личен банкар за да ја утврдите соодветната инвестиција спред вашата финансиска состојба. Инвест Поинт и неговите соработници нема да бидат одговорни за вашите инвестициони одлуки.
Send this to a friend