Да се земе во предвид ризикот ја означува разликата помеѓу аматерите и професионалците.

Кога зборуваме за инвестиции, секогаш се фокусираме на добитната страна зошто таа ни е попријатна за зборување. За жал, таа страна е само половина од равенката на портфолиото. Другата половина е ризикот, многу занемарен аспект на управување со инвестициското портфолио, сопствено или на клиент, на кој треба да му посветиме подеднакво внимание.

Управувањето со ризикот и парите се осврнува на ризичната страна на инвестициите – начин за спречување на финансиска пропаст. Главно се занимава со тоа како да се мери и управува ризикот од загуба и според тоа како најдобро да се искористи капиталот.

Во повеќето аспекти на инвестирање, постои компромис помеѓу добивката и ризикот. Од една страна, ризикот не може да се измери прецизно а од друга страна добивката наспроти преземениот ризик е лична одлука заснована на толеранцијата на секој еден човек кон ризикот. Сите се задоволни со добивката, но различни инвеститори имаат различни погледи за тоа што и колку можат да прифатат како ризик.

За жал, добивката не е загарантирана, но ризикот е. Мерењето на ризикот и негова контрола е неделив дел од инвестициониот процес.