Најголемите предности при вложување на удели од фондовите се:

  • Умерен принос со умерен ризик
  • Професионално управување на средствата
  • Диверзификација на портфолиото по земји, валути, инструменти
  • Автоматско реинвестирање на добивката
  • Моментална ликвидност
  • Намалени трошоци за управување со средствата

Најголеми негативни страни при вложувањето во удели од фондовите се:

  • Провизии и трошоци
  • Помалку предвидлива заработка
  • Мала можност за влијание врз стратегијата за вложување на средствата.