Инвестициските фондови се управувани од друштва за управување со инвестициони фондови. Една од предностите на инвестициските фондови е тоа што тие овозможуваат многу мали инвеститори да се здружат и колективно да вложуваат во еден единствен фонд и стратегија. За секој фонд од друштвото, се издава проспект во кој се наведени целите на инвестицјата и според нив е структурирано и одржувано портфолиото на фондот.

Во фондот, секој инвеститор учествува пропорционално во добивката или загубата соодветно на вложениот износ.

Со инвестиционите фондови управуваат искусни портфолио менаџери кои ги распределуваат средствата на фондот и се обидуваат да  остварат капитална добивка или приход за инвеститорите на фондот.

Една од причините зошто инвестиционите фондови ги надминуваат резултатите и перформансите од повеќето инвеститори е поради тоа што тие се засновани на правила, за разлика од многу инвеститори кои донесуваат одлуки под влијание на нивните чувства и интуиција.

Доследно донесување одлуки засновани врз правилата е од суштинско значење за успех во инвестирањето.