Нето вредност на имотот

Нето вредноста на имотот на фондовите (NAV – net asset value) е вредноста на разликата помеѓу вредноста на имотот на фондот (односно пазарната вредност на финансиските инструменти во кои се вложени средствата на фондот) и вредноста на вкупните обврски на фондот.

Кај отворените инвестициски фондови се пресметува нето вредноста на имот по удел. Нето вредноста по удел, цената на удели во отворениот фонд е нето вредност на имотот на отворениот фонд поделена со бројот на уделите на фондот на денот на вреднување на нето вредноста на имотот на фондот. Нето вредноста на имотот на Фондот се пресметува секој работен ден и се утврдува така што прво се утврдува пазарната вредност на инструментите во кој е вложен имотот на Фондот, кои се вреднуваат согласно правилник. Пазарната вредност се одредува по важечките пазарни цени и девизни курсеви. Вредноста на поединечниот удел во фондовите ја утврдува Друштвото секој работен ден од годината.

На следниот линк можете да ги погледнете приносите на отворените инвестициски фондови.

Напишете коментар

Disclaimer

Напомена:  Сите текстови, техники, графикони, анализи или резултати презентирани на страната на Инвест Поинт се само за едукативни цели. Дадените информации не треба да се толкуваат на кој било начин како препорака за купување или продавање на кој било финансиски инструмент. Секогаш треба да се консултирате со вашиот лиценциран инвестиционен советник и/или личен банкар за да ја утврдите соодветната инвестиција спред вашата финансиска состојба. Инвест Поинт и неговите соработници нема да бидат одговорни за вашите инвестициони одлуки.
Send this to a friend