Поместување на корелациите и протоците

• Нула корелација помеѓу приносот на ACWI и приносот на обврзниците.
• Распространетоста помеѓу тековите на капиталот и тековите на обврзниците се сврте надолу.
• Ако приносите на обврзниците растат и корелацијата се сврти обратно, може да се очекуваат одливи на капитал.
• Гледајте ги релативните нивоа на средства на ETF низ регионите.

Содржината е заштитена!

За пристапите до останатиот дел од содржината, потребно е да бидете член на Инвест Поинт. Зачленете се бесплатно на следниот линк или пријавете се со вашата лозинка.