Конструирање на графикони

Најпрво да објасниме што значат сите тие бројки и букви на графиконите. На следниот графикон во прилог може да видите дека на вертикалната оска се прикажани цените,  додека на хоризонталната оска е дадено времето.

[/ihc-hide-content]