Придобивките на техничката анализа

Техничките аналитичари немаат фундаментална експертиза, односно длабоко познавање за компаниите кои се дел од некој берзански индекс. Нивната вештина е сите овие различни пазари на кои може да се тргува “да ги направат исти” преку анализа на цените. Тоа е и една од најголемите предности на ТА,

Друга корист од примена на техничка анализа е тоа што нејзините принципи се применуваат во сите временски рамки. Техничарите пазарот го нарекуваат “Fractal”. Тоа значи дека без оглед на тоа која временска рамка ја користат на графиконот, интрадневни, дневни, неделни или месечни шеми, динамиката на понудата и побарувачката остануваат исти. Како резултат на тоа, техничкиот аналитичар може да примени и повеќе временски рамки за анализа. Пристапот од горе- надолу гледа во поголема временска рамка, како на пример неделни ценовни промени (тикови или барови на графиконот) за да добие повеќе структурна перспектива, а потоа може да работи на помали временски рамки за повеќе тактички стратегии за извршување на налозите за тргување. Разбирањето дека фундаменталната анализа е за долгорочна а техничката анализа за краткорочна перспектива е погрешно. Вистината е дека колку е поголем временскиот хоризонт, толку посигурни можат да бидат технички анализи и да се потпрете на нив. Колку е пократок временскиот период, толку повеќе ќе има “неуспешни потези”.