Основи на техничката анализа

Теоријата на Дау (Dow Theory) се темели на 6 основни принципи кои се основата за да подоцна техничката анализа стане модерна дисциплина. Од нив, три принципи кои се издвојуваат се:

  • Во цената е вклучено сѐ
  • Пазарите се движат во трендови
  • Што” да се тргува е поважно од прашањето “Зошто