Пензиските фондови со кои управува Сава пензиско друштво немаат висок ризичен профил и средствата во пензиските фондови имаат високо ниво на сигурност и безбедност. Во овој текст ќе се обидеме да претставиме дел од аспектите кои придонесуваат за високото ниво на сигурност на средствата со кои управува Сава пензиско друштво.

Продолжи со читање…