1. Кога купувате инвестициско злато и/или сребро, Вие физички го поседувате благордниот метал во форма на плочка и/или монета.

 
 

2. Чистота 999.9 се смета за 24 карати бидејќи се претпоставува дека секогаш е можно 0.01% друг метал да биде присутен во процесот на рафинирање.

 
 

3. Инвестициското злато е ослободено од ДДВ.

 
 

4. Инвестициското сребро е ослободено од ДДВ.

 
 

5. Трговците на инвестициско злато или сребро издаваат сертификат

 
 

6. Кога инвестирате во Златен фонд на КБ Публикум Инвест Вие инвестирате во инвестициско злато

 
 

7. Цената на инвестициското злато и сребро се определува врз основа на цената на светските берзи, цената на производителот и логоистичките трошоци.

 
 

8. Кога правиме инвестициско портфолио, се препорачува барем 5% до 10% од инвестициите да бидат во инвестициско злато

 
 

9. Дали инвестициското злато се смета за инструмент за заштита од инфлација?

 
 

10. Дали во Македонија може може да се купува инвестициско злато и сребро?

 
 

11. Ве молиме внесете ја Вашата емаил адреса