Што се инструменти со постојан приход ?

Инструментите со постојан приход се вид на инвестиција, којашто обезбедува поврат од инвестицијата на фиксни, периодични исплати во форма на камати и враќање на главницата на денот на доспевање. За разлика од хартиите со варијабилен доход, кај овие инструменти плаќањата се познати однапред.

Што треба да запомните?

  •  Хартиите од вредност со постојан приход им обезбедуваат на инвеститорите прилив на фиксни периодични приливи и враќање на главницата на денот на достасување.
  • Обврзниците се најчестиот вид на инструмент со постојан приход, но тука спаѓаат и сертификатите за депозит, инструментите на пазарот на пари и приоритетните акции.
  • Сите обврзници не се создадени подеднакво. Со други зборови, различните обврзници имаат различни услови, како и различен кредитен рејтинг што им се доделува врз основа на финансиската одржливост на издавачот.

Министерствата за финансии на одделните држави гарантираат за издадените од нивна страна државни хартии од вредност со постојан приход, правејќи ги овие инвестиции со многу ниски ризици, но исто така и инвестиции со релативно ниски приноси.