Инвестициски прашалник

Вашиот профил на инвеститор е одлично место за започнување на добро избалансирано портфолио со правилна алокација на вашите средства.
Прашалникот е дизајниран да ви помогне да идентификувате каков тип на инвеститорот сте и не е наменет да го заземе местото на професионален совет. Секогаш разговарајте за финансиската иднина со квалификуван професионален советник.
Пополнете го следниот прашалник кој ќе ви помогне да го одредете вашиот инвестициски профил и според него да ја дизајнирате најсоодветната инвестициона стратегија.

1. Кој е вашиот инвестициски хоризонт – кога планирате да ги користите парите од вашата инвестиција? (Инвестициски цели)

 
 
 
 
 

2. Која е вашата најважна инвестициона цел? (Инвестициски цели)

 
 
 
 

3. Која од следните опции најмногу го опишува вашето инвестициско знаење ? (Знаење на инвеститорот)

 
 
 
 

4. Која од следните изјави најдобро ја опишува вашата толеранција за ризик? (Толеранција на ризикот)

 
 
 
 

5. Да претпоставиме дека поседувате инвестиција, чија вредност се намалила за 20% во период од 6 до 9 месеци. Што ќе направите? (Толеранција на ризикот)

 
 
 
 

6. Следниот графикон прикажува портфолија со претпоставка на најдобра и најлоша стапка на поврат во било која година. Кое портфолио би сакале да го поседувате? (Толеранција на ризикот)

 
 
 

7. Ако ви се понуди можност да ги подобрите приходите од вашата инвестиција со преземање на поголем ризик, што ќе направите: (Толеранција на ризикот)

 
 
 
 

8. Каков профил на инвеститор сте? (Профил на инвеститор)

 
 
 
 
 

Disclaimer

Напомена:  Сите текстови, техники, графикони, анализи или резултати презентирани на страната на Инвест Поинт се само за едукативни цели. Дадените информации не треба да се толкуваат на кој било начин како препорака за купување или продавање на кој било финансиски инструмент. Секогаш треба да се консултирате со вашиот лиценциран инвестиционен советник и/или личен банкар за да ја утврдите соодветната инвестиција спред вашата финансиска состојба. Инвест Поинт и неговите соработници нема да бидат одговорни за вашите инвестициони одлуки.
Send this to a friend