ЕУРУСД го достигна нашиот таргет. Очекувам оттука да  започене надолна корекција пред да го продолжи нагорниот тренд. Потребно е да видиме пробив на вратната линија  за да заземеме страна за отварање на долга позиција. На поголемата временска рамка, валутниот пар сеуште се наоѓа во надолен тренд.