Со еден збор ДА.  После силниот нагорен тренд на златниот метал кој започна во ноември месец, минатата година, кој продолжи и во месец јануари, очекувано е да видиме краткорочна корекција на цената, пред да продолжи нагорниот тренд и видиме нови ценовни издигнувања над $2000. Се додека цената се наоѓа над $1800 нашата теза останува иста.